سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
 
آنکه اندیشناک پایان است، از فرو رفتن در آنچه نمی داند، باز ایستد و هرکه ندانسته به کاری بشتابد، خود را خوار کند [امام صادق علیه السلام]
 
امروز: شنبه 98 اسفند 10

دشتسون مِی باغ وصحراوگـُلِش تِیناقشنگِ

 اَفتـَووتیفون وتشبادوغـَرِش ورماقشنگِ

 

دورِدَهن ِ بچ گـُجیکِش شیردِی چُرکرده صحرا

مَختکِ گِزوختی تیفون می کـُن ِ لالاقشنگِ

 

اِی برِی معراج تاری گـَردنِی بـِهمِرد،شَوسِه

کهکشون ِ ری زمین وماهِ سرآغاقشنگِ

 

می رس ِ پُی قاصدی گل بی مِنت بارون تـُوصحرا

نم چه می گـُوکه منابع پـُش سرش درجاقشنگِ

 

اَورِمَسّی لارِچرکوغَلـّه کال ِ کِرده بَرکـَش

اَرخُلیکِ بهمن و،ویل ِ برِصحراقشنگِ

 

ری کمربندی که عین ِ ساحل ِ ویس تابوینی

شاه درویشون جهازِ تـُودل ِ دریاقشنگِ

 

وختی بونِی غاچ گـَل گـَل دخترَل می رِن بیابون

هم کـُمِی بی غلـّه وهم غلـّه ی سرپاقشنگِ

 

آرده نشسِه کـُنارِتـُوفِدَه مون گیرِرَخص ِ

رخص ِ بـِیگِ مَس تـُوجومِی چاکی ومیناقشنگِ

 

گـُردِمُخ شُوآرده دَس برده نمفهمم چه دارِ

زیرِ مِینِی زرد سوزی ِ دس ِ دُوماقشنگِ

 

پُشتکـُه گفتن ندارِبَسکه گـُل خَوسیده ری گـُل

ازکهِ اُشتـُر،ی ِ رِچ تاچشمه ی اَوپاقشنگِ

 

سنگِ بی جـِینی نمی وینی که ایراتـَش بگیری

پوزکـُه تاتـَه دِره ازدُومَن وبالا قشنگِ

 

نای ِ بلبل می زن ِ کِلکِل مثِ نِی عندلیبی

چهچهِ کـَوگ وتـُهی مِی چهچهِ گـُلپاقشنگِ

 

دیگن ِ باندِی سرش ِ تـُوگوش ِ گلی نادِی ومی گُ

محمدواِی ورگلی نشسَو،نه خوش تینا،قشنگِ

 

برازجان – بهار 1383

معنی واژه های دشتسون

_______________

آرده نشسهaarde-neshs-e-  = به گرده نشسته

آغاaaghaa  = دراینجا شاهزاده ابراهیم(ع)

ارخلیکarkholik-  = آرخالق – جلیقه

اوپاow-paa-  = روستایی درکوه های دشتستان

ایراتiraat-  = ایراد

بچ گجیکbech-gojik-  = جوجه ی گنجشک

برکشbarkash-  = شکوفه های تاره – دراینجا منظورسفیدی آن است

بونِیbuney-  = به بهانه ی

بهمن= گیاهی برتپه هامی رویدوهنگام باد، مواج است

بیگbeyg  = عروس

پشتکهposhtekoh-  = پشتکوه

پوزpuz-  = قله

پیpoy-   = دراینجا برای

تش بادtash-…-  = آتش باد- بادگرم موسمی دردشتستان

تهیtohi-  = تیهو

چرکردنcher-…  = مایعی که به صورت باریکه ای جریان یابد

چرکوcherk-u-  = چرکین

دومنduman-  = پایین

دیگن ِ dig-ne-ِ= دیروز

رخصrakhs-  = رقص

سوزیsowz-i-  = سبزی

شاه درویشون= بقعه ای درغرب برازجان

غاچghaach-  = قارچ

غله کال= بیابان های مخصوص کاشتن غله

کلkel-  = صوتی که باحرکت سریع زبان پشت دندان و به صورت ممتد

ایجاد می شوددراین حالت یک دست بین بینی ولب قراردارد- فریادشادی

کمیkome-y-  = کمه ی (کمه زمین آیش راگویند)

کوگkowg-  = کبک

که اشترkoh-e-oshtor-  = قله ای دردشتستان که شبیه شترخوابیده ای ست .

گردمخgord-e-mokh-  = برگ نخل

گردنی بهمرد   gardene-y-behmerd-  = گردنه ای دردشتستان

گل بی منت بارون= گلی که اوایل پاییز،بدون باران دردشتستان می روید.

گل خوسیده ری گل..-   khowsid-e-ri  = گل روی هم انباشته شده

گل گلgal-gal  = دسته دسته

مختکmakhtak-  = مهد

نادیnaadey-  = نهاده بود

نم چه می گو   nem-che-mi-gu-  = نمی دانم چه می گوید

ورvar-  = نزد

ویسvoys-= بایست

ویل برصحرا= پارچه ی ویلی که بیابان آن را پوشیده – کنایه از علف

ی رچye-rech-= یک ردیف و پشت سرهم


 نوشته شده توسط محمد غلامی در جمعه 91/6/24 و ساعت 10:44 عصر | نظرات دیگران()

دل محنتِ بسیا ودس ِ دُووس کشیده

هرجاترِس ِ رفته وهی جا نرسیده

 

لـَفریزِخُرنگِ شَوورُوکوره ی لارُم

بـِلتـَش ری سرم نشسِه نه مال مین ِ سفیدِ

 

لالِی مون ِ تـُوجاروِ زندِی شرینک زِ

صدسال ِ وای گـُل ی ِ خیاری نرسیده

 

سرپینجـِیلـُم تابـُن ِ کولـُم رِچ ِخارِ

مُخ دم دس ِ وهیشکِ خلالی نچشیده

 

هِی های حَسوصاوِزمین ِ بـُوِیاوی

چل سال ِ که تـُودیدِتفنگش مون ِ دیده

 

یارت بـِرِکِت بـُو،نتری گـَپ بزنی سیر؟

والاّ نه کسی یادش ِ ای زات ونه بیده

 

تـُومَنقل ِ سینـَم تـَش ِ عشق ِ توگِرُنده

دل دیدِغم ِ دردِتون ِ دِکشِه کشیده

 

غسلـُم نده روزی که بمیرم، ونشورُم

هرکی ودس ِ عشق ِ توپامال ِ شهید ِ

 

برازجان مهر 1387

معنی واژه های دل

____________

ایزاتi-zaat-  = این طور

پامالpaamaal-  = پایمال

جاروjaa-ru-  = جای رود

خلالkhelaal-  = خارک

دکشهdekshe-  = دوباره

دوسdus-  = دوست

دیدتفنگ= مگسک

شرینکsherinak-  = نوعی آفت برای بوته هندوانه

کولkul-  = کتف

گرندهgerond-e-  = شعله ورکرده

لفریزlaf-riz-  = لبریز

نتریne-tar-i-  = نتوانی

هیشکِhish-ke-  = هیچ کس


 نوشته شده توسط محمد غلامی در دوشنبه 91/6/20 و ساعت 3:55 عصر | نظرات دیگران()

موبانده ی تـُوباغ ِ گـُلی گِی نخُنده یُم

ری شاخه ی خَشی وُنم ِ دل نمُنده یُم

 

دون رختن ِ نـُهام اُما سی گرُفتنـُم

دل گشنه وِیسَکیدم ِ شاخک چکنده یُم

 

ری گـُردِ خشک نِشسِم ِ تیفون ِ سِه گِرُفت

عمری وهرگـُلی که خش ِ دل بُرُنده یُم

 

شو رُوسرَهلوِ بُن ِ تاپول ِ کهنه یُم

ری بَردلی وتـُوم ِ دلی گِی نخُنده یُم

 

خَرمَن کشیدِبُردن وسُختِن کـُلورل ِ

چی نی که چینه بو دولا دَس تکـُنده یُم

 

تـُوباغسون و، نیله ندارُم سرَهلووُم

هم خطِ ّ عشق وهم خطِ زندهِ ی کِرُنده یُم

 

تـُومنقل ِ خرنگی ِ غم بُک گرفتم ِ

کارمووُ فِرِنگ رداویده کـُنده یُم

برازجان – شهریور 1387

_____________

باغسونbaagh-e-sun-  = باغستان

بردلbardel-  = برگ جوان اطراف دل نخل

بکbok-  = گـُر

تاپولtaapul-  = ته شاخه ی نخل

توم دلtum-e-del  = باب طبع-چیزی که به دل بچسبد

تیفون سهtifun-e-se-  = توفان سیاه

دس تکندهdas-tekond-e-  = دست خالی

دولاdo-volaa-  = دوباره

دونdun-  = دانه

رداویدهrad-aavide-  = گذشته

سرهلوsarahlu-  = سرگردان

شاخک چکنده  …-chekond-e-  = پرنده ی رهاشده ازدام- کنایه ازآدم هوشیار

کرندهkerond-e-  = پاک کرده

کلورkolur-  = ساقه ی باقی مانده غلات دربیابان

موmo-  = من

نهامnohaam-  = مقابلم

نیلهnile-= لانه

ویسکیدم ِvoysek-id-e-me-= ایستاده ام


 نوشته شده توسط محمد غلامی در یکشنبه 90/10/18 و ساعت 10:40 عصر | نظرات دیگران()

سی دل ِ سردِ موامّیدِ بهاری نیسی

سرِ رَه غیرِگِل وچَپّه ی خاری نیسی

 

تـُوبیابون ِ خدا رنگِ گـُلـَل پاکاوی

حیف وصدحیف بهارِمثِ پاری نیسی

 

خنده خشکاویده ری لـَویـِکِلی مَشک وهنی

دول درنومده آثارِ اُواری نیسی

 

بازتـُورَه کـُله ی رُفت وصدِی سگ نـَوم ِ

سرِجاش غیرِپرو هَسّه کـُلاری نیسی

 

زوروگازور زدیم گردنه گیراویدیم

دُزکمین کرده ودَیّارودیاری نیسی

 

همه پُی هم کـَل وکـُشتیرنه بَهنوونه صاو

همه تـُوهم نخَش و دونه ی ناری نیسی

 

بارکج کِرده وخَررُمبـِس ومقصد نِدیار

تـَق تقی ازنفس ِ گرم ِ مداری نیسی

 

خونم اویده مث ایشوم ترکل دورم(حرکت

غیرغم غم غم گله ی سگ هاری نیسی

 

پیس ورورده دلـُم چی ودسُم وَرنمیا

چارهـَل بَسّنم ِ رَه ی فراری نیسی

 

هُی قیَه کِردُم وهرکی خُش ِ رَه چپ زد و رَ

انتظاری نه وغیرونه ویاری نیسی

 

دوش رفتـُم بخرُم فایزی وگروِه کـُنـُم

گفت مِی مال ِ کـُجِی ؟ همچی نواری نیسی

 

برازجان – آذر 1385

_______________

اوارovaar-  = شالی پهن وبلندکه زنان باآن مشک آب رابه پشت می بستندو

به خانه می رساندند

بسنم ِbasse-neme-ِ= مرابسته اند

بهنووصاو(صاوبهنو)   saav-bahnu  = صاحب

پاکاویpaakaavi-  = پاک شد

پیس وروردهpis-varvord-e-   = پوسیده

تورهtura-  = روباه

چارهلchaar-hal-  = چهارسو

چپهchappe-  = انبوه

دولdul-  = دلو

رَra-  = رفت

رمبسrombes-  = افتاد

 ره چپrah-chap-  = بی راهه

زوروگازورzur-o-gaa-zur-  = زورزیاد

فایزfaayez-  = شروه- دراینجا نوارشروه

کل وکشتیرkal-o-koshtir-  = دعوا

کله ی رُفتkole-y-roft-  = کلبه ی مرغان را خالی کرد

گروهgerve-  = گریه

لویکلیlow-yekeli-  = لب کج شده

مدار= آسیاب

ورنمی یا   var-ne-miyaa-  = برنمی آید

هسه کلارhasse-kolaar-  = استخوان خالی

همچیhamchi-  = چنین-همچنین

هی قیهhoy-ghiyah-  = فریاد


 نوشته شده توسط محمد غلامی در یکشنبه 90/9/27 و ساعت 6:6 عصر | نظرات دیگران()

گلبنگی ( golbongi)

شعرهای محمد غلامی

به گویش دشتستانی

104 صفحه / 2800 تومان

نشانی : برازجان / خیابان بیمارستان / روبروی پاساژ نادر / کتاب فروشی فرهنگ دشتستان(محمود رجایی)


 نوشته شده توسط محمد غلامی در شنبه 90/9/26 و ساعت 11:11 عصر | نظرات دیگران()
<      1   2   3   4   5   >>   >
درباره خودم

ادبیات و فرهنگ
محمد غلامی
شعر ، خاطره ، مقاله و...

آمار وبلاگ
بازدید امروز: 26
بازدید دیروز: 120
مجموع بازدیدها: 275178
جستجو در صفحه

لینک دوستان
بنارانه
جمله های طلایی و مطالب گوناگون
اندیشه نگار
پایگاه خبری تحلیلی فرزانگان امیدوار
افســـــــــــونگــــر
اقلیم شناسی دربرنامه ریزی محیطی
جوان ایرانی
عصر پادشاهان
لحظه های آبی( سروده های فضل ا... قاسمی)
طراحی سایت و تولید نرم افزار تحت وب
رایحه ی انتظار
ل ن گ هــــــــک ف ش !
جاده های مه آلود
سایت اطلاع رسانی دکتر رحمت سخنی Dr.Rahmat Sokhani
•°•°•دختـــــــــــرونه هـــای خاص مــــــــــــن•°•°•
دیباچه
نغمه ی عاشقی
بهارانه
محمد جهانی
وبلاگ شخصی مهندس محی الدین اله دادی
کانون فرهنگی شهدا
پژواک
پارمیدای عاشق
سایت مشاوره بهترین تمبرهای جهان دکترسخنیdr.sokhani stamp
****شهرستان بجنورد****
کلکسیون تمبرخانواده شهید محمدسخنی وجمیله رمضان
+O
سایت طنز و کاریکاتور دکتررحمت سخنی
ما با ولایت زنده ایم
عمو
سلام دوستان عزیزم به وبلاگ جبهه بیداری اسلامی خوش آمدید
طراوت باران
نیمکت آخر
تنهایی......!!!!!!
تعمیرات تخصصی انواع پرینتر لیزری اچ پی HP رنگی و تک رنگ و اسکنر
هستی تنهاااااا.....
►▌ رنگارنگ ▌ ◄
♥نقطه سر قبر♥
.: شهر عشق :.
تراوشات یک ذهن زیبا
پیامنمای جامع
بوی سیب
سایت روستای چشام
نرگس 1
فقط عشقو لانه ها وارید شوند
*×*عاشقانه ای برای تو*×*
رازهای موفقیت زندگی
دوره گرد...طبیب دوار بطبه...
بلوچستان
برادران شهید هاشمی
شهداشرمنده ایم _شهرستان بجنورد
به تلخی عسل
عشق
@@@باران@@@
دریایی از غم
غدیریه
ऌ عاشق بی معشوق ऌ
گروه اینترنتی جرقه ایرانی
.:مطالب جدید18+ :.
غزل باران
wanted
آتیه سازان اهواز
دُرُخـــــــــــــــــــــــش
رویابین
اهلبیت (ع)،کشتی نجات ما...
کنیز مادر
نوری چایی_بیجار
روان شناسی * 心理学 * psychology
صاعقه
تینا!!!!
مهربانی
خیارج سرای من است
شَبـَــــــــــــــکَة المِشـــــــــــــکاة الإسلامیــــــــــة
مشق عشق ناز
سکوت پرسروصدا
دخترونه
ماه مهربان من
خودم وخودش

آشنایی با زبان تات
دلنوشته های یه عاشق!
علم نانو در زندگی
جامع ترین وبلاگ خبری
مهندسی پیوند ارتباط داده ها ICT - DCL
شایگان♥®♥
خواندنی های ایران جهان
احساس ابری
حرف های نگفته دلهای شکسته بارانی از غم
چیزهای جالب
متن ترانه ماندگارترین آهنگ های ایرانی
☻☺♫♪ دو دخـــــــتـــر ♣ ♠
به بهترین وبلاگ سرگرمی خوش امدید
جـــــــــــوکـ فــــــــــا
افسانه ی دونگ یی
محمدملکی
دوستانه
جوک و خنده
$عسل، شیرینی قلبها$
fazestan
زادگاهم بنارآبشیرین را دوست میدارم
قلب خــــــــــــاکی نوجوونی
Love
جزیره صداها
معماری
ساعت شنی
سایت گوناگون دکتر رحمت سخنی Dr.Rahmat Sokhani
طب پزشکی قانونی دکتر رحمت سخنی Dr.Rahmat Sokhani
طب سالمندان دکتررحمت سخنی Dr.Rahmat Sokhani
طب اورژانس دکتر رحمت سخنی Dr.Rahmat Sokhani
داستانهای واقعی روابط عمومی Dr.Rahmat Sokhani
لوگوی دوستان
پیوندهای روزانه
خبر نامه