سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
 
دانش را بطلبید و آن را با بردباری و وقار زینت دهید و برای آن کس که به او دانش می آموزید ، فروتنی نمایید . [امام صادق علیه السلام]
 
امروز: شنبه 98 اسفند 10

امّید، وُای زندِی، دون ِ عدسی نیسی

پُی اِشکِسه بُن چَهیُم ،فریادرسی نیسی

 

تـُوهُی کمک وناله، پَل می خر ِ ریم، کاله

سرکِردُم ِ هَوگاله، انگارکسی نیسی

 

سِی حالم وسِی رنگـُم ! سِی هردوپُی ِ لنگـُم

مِی خر،زدن ِ تـَنگـُم ،ره پیش وپسی نیسی

 

رفتـُم تـُوخِشَم دوولا، دوسی بکنـُم پیدا

تاآدمِ  خـُو،مث نا، هم، واکه هسی ، نیسی

 

دُوسَل همه لورفتِن، مِی جومه، تـُواَورفتن

پُی منقل وخَو  رفتن ،دورُم نفسِی نیسی

 

گرگ سینه سپرکِرده ،سگ گلـّه ی درکِرده

خوش کـُردکِ  بَرکِرده ،بَهقِی تـُوخَسی نیسی

 

نه پازن ونه تیشتر، نه گلـّه مثِ  ناتر

رُفتِن همش ِ ازپَر، ی ِ میش ِ لسی نیسی

برازجان- مهر1382

________________

معنی واژه های زنده ی

بهقه baghe = صدای بز

پازن paazan= بزنر

پل می خرpal-mi-khare= سرازیرمی شود

تنگ tang= ریسمانی که باآن، جل رابه خرمحکم می کنند

 تیشترtishtar= بزغاله ی جوان ماده

خس khas= آغل

دوسی  dusi= دوستی

دولاdovolaa = دوباره

دون عدسیdun-e-…=به اندازه ی دانه ی عدس

رُفتن roften= بردند

ریم rim = رویم

زندی zendey= زندگی

سرکردمه sar-kerd-eme= شروع کرده ام

سی sey= نگاه کن

کاله kaale = کلوخ بزرگ

کردک kordak=  پالتومانندی نمدین که چوپانان درزمستان می پوشند

لس las= سست

مث نا mes-naa= مثل قبل

می جومه تواو... mey-jume-tu-ow…= مثل پیراهن کد آب کوتاه می شود...

هوگاله how-gaale= دادوفریاد

ی ye= یک          

 

 


 نوشته شده توسط محمد غلامی در دوشنبه 95/6/29 و ساعت 6:46 صبح | نظرات دیگران()

خُردوخمیرولِلـَکـُم چُبکـُنـُم

پاتیلِ گیرِ زِلـَکـُم چُبکـُنـُم

 

سی لووَل ِمِی نـُقـُلِت هرکـُجِی

رِچ می زنـُم مِی گِنِکـُم چُبکـُنـُم

 

صوتاپسین ریتِ بوینـُم کـَم ِ

کِی وُی ِ سِیل میشکِ تـَکـُم چُبکـُنـُم

 

هم خَش ِ گـَپتِ بزنـُم هم بدِ

بی گـَپ وتـُوهُی کـُمَکـُم چُبکـُنـُم

 

سِکسِکـُمِیوُبـُگـُمِش سی وِلات

ایق ِ نـُکُ لـَوگِزَکـُم چُبکـُنـُم

 

فاطو فساتـُوکه می فهم ِ ومون

دوش ورِدِیت داده چَکـُم چُبکـُنـُم

 

اِی موسرُم خِلتـَکِ، زَهلـَت نِرِ

بَهزِجُهالِ  کِلـَکـُم چُبکـُنـُم

 

حلقِ  موخشکِیموولارُم خُرِنگ

وختی ردِیمی بـِرَکـُم چُبکـُنـُم

 

مَکتوِعشق ِ تون ِ سَر می کـُنـُم

اِی بُکـُن ِ غم فَلـَکـُم چُبکـُنـُم

 

زیارت – فروردین 1382

____________

معنی واژه های مکتوعشق

برکberak   = کنار

بیـِی biyey = بیایی

پاتیلpaatil  = دیگ

جهال johaal = جوان

چک دادنchak…- = لودادن

خرنگkhoreng-= هیزم یا  زغالی که درآتش سرخ شده باشد

خلتکkheltak-= مخلوط . دراینجاسیاه وسفید

خمیر= دراینجا کوبیده ونرم شده

رچ زدنrech…-= ردیابی کردن

زلک zelak= لب پر

زهله zahle = زهره ، جرأت

سک سکseksek-= وررفتن باچیزی

سیsi  = برای

سیل syl = نگاه

صوsov = صبح

فساتوfesaat-u-= فتنه گر

فلکfelak-= نوعی تنبیه( بستن پابه چوب یاچیزی وبا ترکه به کف آن زدن)

گنکgenak = مورچه ی ریز

لارlaar = بدن

للکlelak-= گندم کوبیده شده

لوگزکlow-gez-ak= با گزیدن لب ، امربه سکوت کردن

لوولlow-al-= لب ها

مِی  mey= مثل

می شکه تکمmi-shke-tak-om-= تک شکستن( قانع شدن)

هُی کمکhoy-komak-= فریاد      


 نوشته شده توسط محمد غلامی در یکشنبه 95/6/28 و ساعت 10:33 صبح | نظرات دیگران()

گـُلی نی ودردی گرفتاربی

کـُم ِ گشنه ری پوزِدیواربی

 

سرش زشت اُنگارکوپِ شلی

کـُمِش پوس ِ خشکی وکیسِی مِلی

 

صداش بـَس که قاره زدِی گِهرسِی

سی رسوِی دیمِش تـُوکـُتِل پـِهرِسِی

 

کـُتِ نگوتی روزتاشَو ودَو

سرِشُوم ری خُونه تانصفِ شَو

 

نه وسنگ باکِش ،نه ترسی وپـِشت

نه اصلاوَرِش موس مُرُوبیدزشت

 

شـُوی هرکجاسرکشی چی ندی

پرِنـُونی وتال ِسَوزی ندی

 

نه کیسِی زوالِی که بازی کـُن ِ

خوش ِ پُی یچی تـُوش راضی کـُن ِ

 

نه پـِلکِی که دورش کـُن ِ دل خَشی

نه بو بوبریزی ری چالِی تشی

 

نِی انبون ِ معدش بـُنِی ساز،کِ

وُهم تارِریدوش ِ پاک وازکِ

 

وُناچاری آخُرخوش ِ بیرکِ

ودیوارِخونِی سرازیر کِ

 

بُنا کردموس موس تـُوسیک وبال

وهجرِرِخ ِنون ِ خشکی بلال

 

ونِیمیدی می خواس واگردِ پَس

سرجاش اززورِگـُشنِی نشَس

 

خوش ِ پیچ دا،ری زمین بارکِ

ی ِ سِیلی هل ِ سیکِ دیوارکِ

 

بُن ِ سیک روزنـُومِی افتاده وی

که دوش شاعری ریش پنیرناده وی

 

ذِری خَرددَورِش اوَل بـُوش کِ

وناچاری آخُرسری تـُوش کِ

 

خطِ چروِ روزنومه وبُوپنیر

نِشِس پاش وزَونَش کشی سیرِسیر

 

واَودَهن اول قاغذِ نرم کِ

کمی ته کـُم ِ گـُشنش ِ گرم کِ

 

گمی زِ وقاغـُذ که خَش بی وَرِش

بیَوسیل نگوَت چه اُوم ِ سرِش

 

سرِ"مارکزِ" پُی سر نیچه خـَرد

"ساراماگوِ" مِی سرِجیجه خـَرد

 

"فرویدِ" یهَوقیت دا وا پنیر

سرِ"کافکای" جِی ،نواویده سیر،

 

پـِراس ری سرِخونه وفیره دا

چوکرزنگرومَسّی وَهچیره دا

 

کمی قیقه ی ِ قاطی ِ قاره خـُند

جمزمَنگِه تامی ترِس زاره خـُند

 

مثِ گرگ راساوی چارتال زِ

مثِ باری پهناوی بال بال زِ

 

وَک وقدقدوبَهره وبُوره دا

یهوتـُودل ِ خنده یـَل کـُوره دا

 

وخُوش مَنگه ی ِ سُنتی دیرکِ

مدرن واویدوپـُوزش ِ فیرکِ

 

برازجان – اردیبهشت 1385

________________

معنی واژه های گلی

باریbaari-  = مرغی که به دوران تخم گذاری نزدیک باشد                        

بنیboney-= بنای                           

بوبریزbu-beriz-= پیاز سرخ شده 

بورهbure-= صوت گاو

بهقهbahghe-= صوت بزغاله

بیbi-= بود

بیرbir-= غرور- خودرابزرگ گرفتن

پراسpraas-= پرید

پرنونpare-nun-= تکه نان

پشتpesht-= صوتی برای دورکردن گربه

پلکهpelke-= پولک ماهی

پوزpuz-= نوک

پوزpuz-= بینی

پوس= پوست

پهرسیpehres-ey= جداشده بود

چارتالchaartaal-= صوت گرگ

چروcharv-= چرب

چیchi-= چیزی

جمزgemaz-= جای

جـِیgey-= جوید

جیجهjije-= جوجه

خوش ِkhosh-e-= خودش را

ذرzer-= دور

راساویraas-aavi-= بلند شد

ریدوridu-= روده

ری زمین بارکri-…-baar-ke- = بارزمین کرد- خوابید

زارهzaare-= صوت الاغ

 زوالهzevaale-= زباله                           

زورگشنیzur-goshney =  فشارگرسنگی                         

سی رسویsi-rosvoy= برای رسواشدن

سیک وبالsik-o-baal-= گوشهوکنار

سیلseyl=  نگاه

شوshow-= شب

فیرهfire-= صدای بیرون آمدن هوا ازبینی حیوانات

قاغذ= کاغذ

قارهghaare-= صدای بلند

قدقدghodghod-= صوت مرغ

قیقهghighe-= صوت خروس

کِke-=  کرد

کت نگوتkot-e-negvat-= سرتاپا  نکبت

کتلkotel-= ته

کرزنگروkorzangaru-= جانوری بزرگترازگربه ی وحشی

کمkom-= شکم

کوپ شلkup-e-shel-= تلی ازگل

کورهkure-= بلندگریستن

گلیgoli-= گربه

مس مروmosmoru-= به دنبال چیزی درگوشه وکنارگشتن

ملmel-= موی نرم

منگهmange-= صوت گربه

موس موسmusmus-= جستجوی حیوانات همراه بابوکشیدن

نیمیدیn-eymid-i-= ناامیدی

وازvaaz-= باز

واگردِvaa-gard-e-= برگردد

واویدvaavid-= شد

ورشvaresh-= پیشش

وکvak-= صوت سگ

وهچیرهvahchire-= جیغ بلندوناگهانی

هلhal-= طرف

 

یچیye-chi-= یک چیزی


 نوشته شده توسط محمد غلامی در شنبه 95/6/27 و ساعت 7:31 صبح | نظرات دیگران()

دزّی که دیدیِ نه مُنـُم تیترون چـِتِ؟ 

هِی قاره می زنی شَووچاس ِ جرون چـِتِ؟

 

ازپـَرگرفته لاله یِ  حـَل کِردن ِ تموم

بازَم قیَه کـَشی تووتـُوسرزنون چـِتِ؟

 

ری سَرکپَرچه فـُیده که وُیسی صداکنی

تـُوروزِچاس می چکنِن وَت پرون چـِتِ؟

 

زامات لاله ی ِ زِ کـُلـُم مُندِه جِی خیار

کِردِن خیارِزردلِ  دردِ گرون چـِتِ؟

 

ماپاک پا ، ری پوسِ  خیاریم سرکمر

لاله حلاوی دَسِّ  ومابهترون چـِتِ؟

 

بنار – تیر 1385

_________________

معنی واژه های دزّی که

ازپرaz-par-= ازردیف

پا ری پوس خیارpaa-ri-pus-e-…-=  کنایه ازنداشتن جاپای محکم

پرونparun-= نوعی اسلحه

توسرزنونtu-sar-zanun-= برسرزنان

تیترونtitarun= پرنده ای که وقتی دزدمی بیند،مردم را خبرمی کند-از باورها

حلhal-= تمام شدن مزرعه ی هندوانه

زاماتzaamaat-= هدررفتن

قارهghaare-= فریاد

قیه کشghiyah-kash-= فریادکنان

لاله= بوته هندوانه

وتva-t-=به تو

ومابهترونvo-maa-behtar-un-= افرادبهترازما

ویسیvoysi-= بایستی


 نوشته شده توسط محمد غلامی در جمعه 95/6/26 و ساعت 7:49 صبح | نظرات دیگران()

هرگِی که یادت می کـُنُم اَو،ریم سرازیر ِ

غم تـُودلـُم می خنده وخندَش یکاگیر ِ

 

هرکی تون ِ دیده مثِ فرهاد،بدوَختِ

اِی داد،اِی بیداد،دردِعشق واگیر ِ

 

کاشکِه ورُم بیدی ومی دیدی بکـَم ا ُمشو

باوربکردی عاشقی ازجون ِ خوش سیر ِ

 

عقلـُم می گو: بندا برِ، پا،ری دل ِ دل بـِیل

دل وَم می گو:وردا بـیَو، وت عاقلی دیر ِ

 

ا ُسمُیل ِ عقل ِ تا دس ِ اورَیم ِدل دادُم

تـُوکهکشون ِ بـُرمَل ِ گـُل برق ِ شمشیر ِ

 

نه یارباورمی کـُن ِ، نه خُم، نه ریم وِیمو

بیش ِ جهالی عاشق ِ، اِی مَحمدو پیر ِ

 

برازجان- شهریور1388

 ______________

معنی واژه های دردعشق

اسمیل عقلosmoyl-e-…=عقل که به حضرت اسماعیل مانندشده

اوow-=آب

اوریم دلevreym-e-…=دل که به حضرت ابراهیم مانندشده

برملborm-al-= ابروها

بکمbekam-= شاید

بندابرbendaa-bere-= رها کن وبرو

بیلbeyl-= بگذار

جهالیjohaal-i-= جوانی

خمkhom-= خودم

ریri-= روی

ریمri-m-= رویم

ریمی ووrim-ey-vu-= رویم می شود

گیgey-= گاهی

می گوmi-gu-= می گفت

وتvat-= ازتو

وردابیوvardaa-biyow-= برداروبیا

ورمvar-om-= نزدم

ومva-m-= به من

یکاگیرyekaagir-= پیوسته 


 نوشته شده توسط محمد غلامی در چهارشنبه 95/6/24 و ساعت 2:8 عصر | نظرات دیگران()
<      1   2   3   4   5   >>   >
درباره خودم

ادبیات و فرهنگ
محمد غلامی
شعر ، خاطره ، مقاله و...

آمار وبلاگ
بازدید امروز: 74
بازدید دیروز: 120
مجموع بازدیدها: 275226
جستجو در صفحه

لینک دوستان
بنارانه
جمله های طلایی و مطالب گوناگون
اندیشه نگار
پایگاه خبری تحلیلی فرزانگان امیدوار
افســـــــــــونگــــر
اقلیم شناسی دربرنامه ریزی محیطی
جوان ایرانی
عصر پادشاهان
لحظه های آبی( سروده های فضل ا... قاسمی)
طراحی سایت و تولید نرم افزار تحت وب
رایحه ی انتظار
ل ن گ هــــــــک ف ش !
جاده های مه آلود
سایت اطلاع رسانی دکتر رحمت سخنی Dr.Rahmat Sokhani
•°•°•دختـــــــــــرونه هـــای خاص مــــــــــــن•°•°•
دیباچه
نغمه ی عاشقی
بهارانه
محمد جهانی
وبلاگ شخصی مهندس محی الدین اله دادی
کانون فرهنگی شهدا
پژواک
پارمیدای عاشق
سایت مشاوره بهترین تمبرهای جهان دکترسخنیdr.sokhani stamp
****شهرستان بجنورد****
کلکسیون تمبرخانواده شهید محمدسخنی وجمیله رمضان
+O
سایت طنز و کاریکاتور دکتررحمت سخنی
ما با ولایت زنده ایم
عمو
سلام دوستان عزیزم به وبلاگ جبهه بیداری اسلامی خوش آمدید
طراوت باران
نیمکت آخر
تنهایی......!!!!!!
تعمیرات تخصصی انواع پرینتر لیزری اچ پی HP رنگی و تک رنگ و اسکنر
هستی تنهاااااا.....
►▌ رنگارنگ ▌ ◄
♥نقطه سر قبر♥
.: شهر عشق :.
تراوشات یک ذهن زیبا
پیامنمای جامع
بوی سیب
سایت روستای چشام
نرگس 1
فقط عشقو لانه ها وارید شوند
*×*عاشقانه ای برای تو*×*
رازهای موفقیت زندگی
دوره گرد...طبیب دوار بطبه...
بلوچستان
برادران شهید هاشمی
شهداشرمنده ایم _شهرستان بجنورد
به تلخی عسل
عشق
@@@باران@@@
دریایی از غم
غدیریه
ऌ عاشق بی معشوق ऌ
گروه اینترنتی جرقه ایرانی
.:مطالب جدید18+ :.
غزل باران
wanted
آتیه سازان اهواز
دُرُخـــــــــــــــــــــــش
رویابین
اهلبیت (ع)،کشتی نجات ما...
کنیز مادر
نوری چایی_بیجار
روان شناسی * 心理学 * psychology
صاعقه
تینا!!!!
مهربانی
خیارج سرای من است
شَبـَــــــــــــــکَة المِشـــــــــــــکاة الإسلامیــــــــــة
مشق عشق ناز
سکوت پرسروصدا
دخترونه
ماه مهربان من
خودم وخودش

آشنایی با زبان تات
دلنوشته های یه عاشق!
علم نانو در زندگی
جامع ترین وبلاگ خبری
مهندسی پیوند ارتباط داده ها ICT - DCL
شایگان♥®♥
خواندنی های ایران جهان
احساس ابری
حرف های نگفته دلهای شکسته بارانی از غم
چیزهای جالب
متن ترانه ماندگارترین آهنگ های ایرانی
☻☺♫♪ دو دخـــــــتـــر ♣ ♠
به بهترین وبلاگ سرگرمی خوش امدید
جـــــــــــوکـ فــــــــــا
افسانه ی دونگ یی
محمدملکی
دوستانه
جوک و خنده
$عسل، شیرینی قلبها$
fazestan
زادگاهم بنارآبشیرین را دوست میدارم
قلب خــــــــــــاکی نوجوونی
Love
جزیره صداها
معماری
ساعت شنی
سایت گوناگون دکتر رحمت سخنی Dr.Rahmat Sokhani
طب پزشکی قانونی دکتر رحمت سخنی Dr.Rahmat Sokhani
طب سالمندان دکتررحمت سخنی Dr.Rahmat Sokhani
طب اورژانس دکتر رحمت سخنی Dr.Rahmat Sokhani
داستانهای واقعی روابط عمومی Dr.Rahmat Sokhani
لوگوی دوستان
پیوندهای روزانه
خبر نامه