سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
 
خداوند متعال، دوست دارد که میان فرزندانتان به عدالت رفتار کنید. [رسول خدا صلی الله علیه و آله]
 
امروز: شنبه 98 اسفند 10

بزه سازی که خـُم چنگِ تو ویمم

فدای چیش ِ صدرنگِ تو ویمم

اگه شورو ورم ویسی بمونی

پسینل باز دلتنگِ تو ویمم

 

نمک پُی قندِ دندونت بسی که

شکرپی لعل ِ خندونت بسی که

دل ِ ناشتا بزه گپ پُی نم ِ دل

عسل سیم پُی تلیفونت بسی که

 

سراندرپا ت شیرین و قشنگه

دوچیشت ؟ آسمون ِ هفت رنگه

دسم سیت واز ِواز ِواز ِ وازه

دلم سیت تنگِ تنگِ تنگِ تنگه

_________________

برگرفته از سایت خِشَم کانه : آقای شاهرخ سروری


 نوشته شده توسط محمد غلامی در چهارشنبه 90/8/18 و ساعت 5:12 عصر | نظرات دیگران()

پس ِ مِرزِنگلت اَفتوقشنگِ

سیَه بُورِچپت سی خَوقشنگِ

پشت مژه هایت، آفتاب زیباست

سایه ی مویت برای خوابیدن زیباست

خُمارِچیشلِت کِرده بلالـُم

شلال ِ مینلِت اُمشَوقشنگِ

چشمان خمارت، بلالم کرده

امشب موهای شلالت زیباست

کشیدی کهکشون یعنی که بُرم ِ

گل ِ سرخی زدی جِی لـَوقشنگِ

کهکشانی کشیده ای ونامش راابرونهاده ای

به جای لب، گل سرخی گذاشته ای که زیباست

دسِت انگشتیرِبامهرکِرده

چق ِ ریت بندِساتِ نوقشنگِ

دستت انگشتررابامهروزیباکرده

چقدربندساعت نو روی دستت زیباست!

تووختی پُی مُنی فرقی ندارِ

ولات وخونِی ِ کانَو قشنگِ

وقتی تو بامنی، فرقی نمی کند

همان روستا وخانه ی قدیمی زیباست

جهازِجون ِ مو،تـُوغـُمبه ی عشق

اسیرِموجل ِ ذِرنـَوقشنگِ

کشتی عمرمن در اعماق دریای عشق

وقتی اسیرموج وگرداب می شود زیباست

اَوواویده دلـُم سیت بیش ِ هرشَو

بیوکه عکس ِ گـُل تـُواَوقشنگِ

دلم بیشترازهرشب برایت آب شده

تو بیاچون وقتی عکس گل درآب میافتد، زیباست

تلیفونی بـِزِ، پـُرس ِ دلـُم کُ

که مَسّاویدنـُم ازنـَوقشنگِ

تلفنی کن وحال دلم رابپرس

چون دوباره مست شدنم زیباست

کلوواویدم ِ پلورده می گـُم

کلووختی بگیرش تـَو،قشنگِ

دیوانه شده ام وهزیان می گویم

وقتی دیوانه راتب می گیرد، زیباست

بیوتامَحمَدوسیرِت نِواوو

که اِی هرشَوبیـِی، هرشَوقشنگِ

توبیا تا محمد(نام شاعر) ازتو سیرنشود

که اگرهرشب بیایی، هرشب زیباست

برازجان – شهریور 1383


 نوشته شده توسط محمد غلامی در چهارشنبه 90/5/19 و ساعت 10:51 صبح | نظرات دیگران()

                  سلااااااااااااااااااااااااااااااااااااام .

 پس ازغیبتی چندروزه افتخاردارم تامجدداً درخدمت شماخوبان باشم. می خواستم باکارهای جدیدآغازکنم اما عزیزانی ازمن خواستندتامعنی آخرین شعرمحلی وبلاگ رابه فارسی معیاربنویسم. ازآنجایی که اطاعت ازامرآن خوبان برمن فرض است، دوباره شعر گپِ عشق رااین باربامعناییی مختصربیان می کنم . بادرودی دوباره.

 

 

گپِ عشق ِ خش ِ ازبُنگِ مغرَو تاسحرگفتن

سی باند هِ ی تـُوقفس خَشترچن ِ ازبال وپَرگفتن

ازاول غروب تاسحرگاه، حرف ازعشق گفتن، خوش است

برای پرنده ی درقفس، چه چیزی خوش ترازپروبال گفتن است؟

نویمودردم ِ آلِی بنالـُم تـُوبُرِمردم

خدایا تاچق ِ سی خاطرِ درتا ودرگفتن

نمی شوددردم رادرمیان مردم آشکاربگویم

خدایاتاکی باکنایه حرف بزنم (سی درمی گوکه درتابشنفه -                                                  برای درکوچک می گوید، تادربزرگ بفهمد- ضرب المثلی   دردشتستان)

نواوی چاق قِیلون تاخُرنگـَل بـِلتشاویدن

نِتِرسُم سیت بُگـُم پُی نغمه ی فِرقی خوَرگفتن

قلیان چاق(آماده) نشدتااینکه زغال های آتش گرفته، خاکسترشدند

نتوانستم همراه باقلیان کشیدن، برایت حرف بزنم وخبربگویم

شوِتیتِ یدَس کارُم فقط سی کور رخصیدن

تـُوغـُمبَه کِل زدن دردِدلم سی گوش ِ کرگفتن

درشب یکدست ظلمانی، کارم برای کوررقصیدن است

درشدت کل زدن(شادمانی وسرور)کارمن باافرادکر، درددل کردن است

مواُنـّاغَچّه ی خشکم نوِیمُم چُوکلی عُمرَا

گپِ تـَش محض ِ شَق کردن بُیَس سی چوِترگفتن

من مثل چوب خمیده ی تیرکمان (چوبی به شکل عدد8)هستم وهیچ گاه مثل چوب کلی(چوبی صاف برای نوعی بازی) نمی شوم

برای مستقیم کردن چوب کج، باید باچوب تر، ازآتش سخن گفت

نبوتـُوفکرِرفتن اِی نمی خِی بُک بگیرُم سیت

چه سَختِ قصّه ی چرویتِ تـُوگوش ِ کِپَرگفتن

اگرمی خواهی مثل آتش برایت شعله ورنشوم، به فکررفتن نباش

زیراحکایت کبریت رادرگوش کپر(سقفی ازشاخ وبرگ درختان)گفتن، بسیارسخت است

شکرمکتیوِعمرُم! کِی میا روزی که بی پَروَند

تـُوگوش ِ نیمبلی دل سَرکنی شروهِ ی ثمرگفتن

ای یارکه مثل نخل شیرین هستی، کی آن زمان می رسد که بدون پروند(وسیله ای برای بالا رفتن ازنخل)،

ظرف جان مرا، لبریز ازآوازمیوه هایت کنی؟

برازجان – دی 1384

معنی واژه های گپ عشق

________________

آ

آلیaaley-  = آشکار

ا

اناonnaa-  = مثل

ب

بک گرفتنbok-…-  = گرگرفتن

بنگ مغرو   bong-e-maghrow-  = اول  مغرب

بیسboyas-  = باید

پ

پروندparvand-  = وسیله بالا رفتن از نخل

چ

چاق= آماده- برای قلیان به کار می رود

چرویتchervit-  = کبریت

چوکلیchu-keli-  = چو(چوب)+(کلی= نوعی بازی)

خ

خرنگلkhoreng-al-  = خرنگ (چوب آتش گرفته که شعله ی آن خاموش

شده وسرخ باشد )+ل(علامت جمع)

س

سرکردن= شروع کردن

ش

شکرمکتیو  …-maktiv-  = شکرومکتیو- دونوع نخل باثمرشیرین(کنایه ازیار)

غ

غچهghachche-  = شاخه ی به شکل هفت یا هشت

ف

فرقfergh-  = پک زدن به قلیان

ن

نیم بلیnim-bal-i-  = ظرفی بافته از برگ نخل برای حمل خرما

 

 


 نوشته شده توسط محمد غلامی در جمعه 90/1/12 و ساعت 9:1 عصر | نظرات دیگران()

 

گپِ عشق ِ خش ِ ازبُنگِ مغرَو تاسحرگفتن

سی باند هِ ی تـُوقفس خَشترچن ِ ازبال وپَرگفتن

نویمودردم ِ آلِی بنالـُم تـُوبُرِمردم

خدایا تاچق ِ سی خاطرِ درتا ودرگفتن

نواوی چاق قِیلون تاخُرنگـَل بـِلتشاویدن

نِتِرسُم سیت بُگـُم پُی نغمه ی فِرقی خوَرگفتن

شوِتیتِ یدَس کارُم فقط سی کور رخصیدن

تـُوغـُمبَه کِل زدن دردِدلم سی گوش ِ کرگفتن

مواُنـّاغَچّه ی خشکم نوِیمُم چُوکلی عُمرَا

گپِ تـَش محض ِ شَق کردن بُیَس سی چوِترگفتن

نبوتـُوفکرِرفتن اِی نمی خِی بُک بگیرُم سیت

چه سَختِ قصّه ی چرویتِ تـُوگوش ِ کِپَرگفتن

شکرمکتیوِعمرُم! کِی میا روزی که بی پَروَند

تـُوگوش ِ نیمبلی دل سَرکنی شروهِ ی ثمرگفتن

برازجان – دی 1384

 

 

 

 

 


 نوشته شده توسط محمد غلامی در یکشنبه 90/1/7 و ساعت 1:16 صبح | نظرات دیگران()

 کافری شومینـَلت دایُم کمینـُم می کـُن ِ

تیرِعشقی رخنه تودنیا ودینـُم می کـُن ِ

 

اَفـتووی هرروزوهرشوجونم ِ تـَش می زن ِ

هُی کمک هُی عاشقی بـِلتـَش نشینـُم می کـُن ِ

 

تـَش بگیرِ دل که بازتوغـَلــّه کال ِ عاشقی

دورِطالِی حُسن ِ زینوخوشه چینـُم می کـُن ِ

 

اعتواری داده وَم مین ِ سفیدوشاعری

کِی دل ِ بی اعتوارُم شرم ِ مینـُم می کـُن ِ

 

می زن ِ اَهلوکِ تـَهل ِ عقلم ِ پُی سنگِ عشق

مِی کلوافتاده بختـُم غرق ِ خینـُم می کـُن ِ

 

بعدِمرگـُم ری سرِقورُم توکوکاوی بکال

هجرِیارِنازنینی شوزمینـُم می کـُن ِ

 برازجان –اردیبهشت 1386

 

 

 

 

 


 نوشته شده توسط محمد غلامی در یکشنبه 89/12/1 و ساعت 12:1 صبح | نظرات دیگران()
<   <<   6   7   8      >
درباره خودم

ادبیات و فرهنگ
محمد غلامی
شعر ، خاطره ، مقاله و...

آمار وبلاگ
بازدید امروز: 38
بازدید دیروز: 120
مجموع بازدیدها: 275190
جستجو در صفحه

لینک دوستان
بنارانه
جمله های طلایی و مطالب گوناگون
اندیشه نگار
پایگاه خبری تحلیلی فرزانگان امیدوار
افســـــــــــونگــــر
اقلیم شناسی دربرنامه ریزی محیطی
جوان ایرانی
عصر پادشاهان
لحظه های آبی( سروده های فضل ا... قاسمی)
طراحی سایت و تولید نرم افزار تحت وب
رایحه ی انتظار
ل ن گ هــــــــک ف ش !
جاده های مه آلود
سایت اطلاع رسانی دکتر رحمت سخنی Dr.Rahmat Sokhani
•°•°•دختـــــــــــرونه هـــای خاص مــــــــــــن•°•°•
دیباچه
نغمه ی عاشقی
بهارانه
محمد جهانی
وبلاگ شخصی مهندس محی الدین اله دادی
کانون فرهنگی شهدا
پژواک
پارمیدای عاشق
سایت مشاوره بهترین تمبرهای جهان دکترسخنیdr.sokhani stamp
****شهرستان بجنورد****
کلکسیون تمبرخانواده شهید محمدسخنی وجمیله رمضان
+O
سایت طنز و کاریکاتور دکتررحمت سخنی
ما با ولایت زنده ایم
عمو
سلام دوستان عزیزم به وبلاگ جبهه بیداری اسلامی خوش آمدید
طراوت باران
نیمکت آخر
تنهایی......!!!!!!
تعمیرات تخصصی انواع پرینتر لیزری اچ پی HP رنگی و تک رنگ و اسکنر
هستی تنهاااااا.....
►▌ رنگارنگ ▌ ◄
♥نقطه سر قبر♥
.: شهر عشق :.
تراوشات یک ذهن زیبا
پیامنمای جامع
بوی سیب
سایت روستای چشام
نرگس 1
فقط عشقو لانه ها وارید شوند
*×*عاشقانه ای برای تو*×*
رازهای موفقیت زندگی
دوره گرد...طبیب دوار بطبه...
بلوچستان
برادران شهید هاشمی
شهداشرمنده ایم _شهرستان بجنورد
به تلخی عسل
عشق
@@@باران@@@
دریایی از غم
غدیریه
ऌ عاشق بی معشوق ऌ
گروه اینترنتی جرقه ایرانی
.:مطالب جدید18+ :.
غزل باران
wanted
آتیه سازان اهواز
دُرُخـــــــــــــــــــــــش
رویابین
اهلبیت (ع)،کشتی نجات ما...
کنیز مادر
نوری چایی_بیجار
روان شناسی * 心理学 * psychology
صاعقه
تینا!!!!
مهربانی
خیارج سرای من است
شَبـَــــــــــــــکَة المِشـــــــــــــکاة الإسلامیــــــــــة
مشق عشق ناز
سکوت پرسروصدا
دخترونه
ماه مهربان من
خودم وخودش

آشنایی با زبان تات
دلنوشته های یه عاشق!
علم نانو در زندگی
جامع ترین وبلاگ خبری
مهندسی پیوند ارتباط داده ها ICT - DCL
شایگان♥®♥
خواندنی های ایران جهان
احساس ابری
حرف های نگفته دلهای شکسته بارانی از غم
چیزهای جالب
متن ترانه ماندگارترین آهنگ های ایرانی
☻☺♫♪ دو دخـــــــتـــر ♣ ♠
به بهترین وبلاگ سرگرمی خوش امدید
جـــــــــــوکـ فــــــــــا
افسانه ی دونگ یی
محمدملکی
دوستانه
جوک و خنده
$عسل، شیرینی قلبها$
fazestan
زادگاهم بنارآبشیرین را دوست میدارم
قلب خــــــــــــاکی نوجوونی
Love
جزیره صداها
معماری
ساعت شنی
سایت گوناگون دکتر رحمت سخنی Dr.Rahmat Sokhani
طب پزشکی قانونی دکتر رحمت سخنی Dr.Rahmat Sokhani
طب سالمندان دکتررحمت سخنی Dr.Rahmat Sokhani
طب اورژانس دکتر رحمت سخنی Dr.Rahmat Sokhani
داستانهای واقعی روابط عمومی Dr.Rahmat Sokhani
لوگوی دوستان
پیوندهای روزانه
خبر نامه