سفارش تبلیغ
صبا ویژن
 
تو را به دوستی مسکینان و همنشینی با آنان سفارش می کنم . [رسول خدا صلی الله علیه و آله ـ به ابوذر ـ]
 
امروز: سه شنبه 100 تیر 1

  چه خش بی دوش بیدُم تـُو خیالت     می کِردُم ماچِ قد بالای زلالت

سرت تکـّه ی سرم دادِی و رختِی      ری توریم بافه یِ مینِ شلالت

che khash bi dush bidom tu khiyaalet

mikerdom maace ghad baaly zelaalet

saret takkey sarom daadey vo rekhtey

ri turim baafeye mine shelaalet

چقدر خوش بود که دوش در فکرت بودم

قد و بالای زلالت را می بوسیدم

سرت به سرم تکیه داده بود و

موی شلالت روی صورتم ریخته بود


 نوشته شده توسط محمد غلامی در پنج شنبه 95/9/4 و ساعت 8:43 صبح | نظرات دیگران()

کفتاراوم ِ تـُولاله واُفتا تـُوخیارَل

ما مَج گیرمو نومده کِردش یولا هَل

 

بازمازه ی لیتِ مو وباز گـَل گل ِپرتـُوک

 دُکشاخوکوارآویده  خَردنم ِ مُروکـَل

 

ای عقروِ یاگـُنج ِ که واویده دچارُم

هرچیّ ِ دسِش کِردِم ِ خُم لارم ِ کـَل کـَل

 

واویده هوا اوری وشوتیتِ مثِ نیل

انداختی ِ خوت برق وبلیک تـُودل ِ اورَل

 

هِی بَرچ می زنی تودل ِ ما بـِخترِاَفتو

هرچی که بخوان دیدِ سیَه ری توبدِن پَل

 

نوم ِ تو وَرُم عین ِ نواتِ توبرازگون

شعرِتومثِ بُنگِ خروس ِ سی ولاتـَل

 

بنار-اسفند 1379

 _________________

معنی واژه های کفتار

افتاتوخیارلoftaa-tu-khiyaar-al-= مشغول خورد هندوانه ها شد

اوریowr-i-= ابری

برچbarch-= درخشش

برق وبلیکbargh-o-belik= برق زدن پیاپی درابر

پرتوکpertuk= حشره ای موذی وبسیارریز

پل دادنpal…-= یله کردن

تیتtit-= یک رنگ

دکشاdo-kshaa-= دوباره

شوshow-= شب

کل کلkal-kal-= تکه تکه

کوار-kowaar= ابری

کولkul-= شانه

گل گلgal-gal= دسته دسته

گنجgonj-= زنبور

لاله laale-= مزرعه ی  هندوانه

لیتlit= لخت

مازه =maazeکمر

مروکmoruk-= پشه

واویدهvaavide- = شده

ورمvarom- = نزدم- پیشم

ولاتل velaat-al-= روستاها

هل hal-= طرف         

 

 


 نوشته شده توسط محمد غلامی در یکشنبه 95/7/4 و ساعت 5:14 عصر | نظرات دیگران()

رفتی وبخالِت مون ِ دیوونه نکِردی؟

خُونِی دلم ِ یـِسّره ویرونه نکِردی؟

 

راسی توندیدی چق ِ پات پاکـُم وراسُم؟

طعنه نزدی؟ جیگرم ِ دونه نکِردی ؟

 

بندی که نه پندوبی،نه گِی خهرسه ویمی

پوساله، گرندی ،مثِ دندونه نکِردی؟

 

ورموکه رسیدی خوتِ گِی صاو،نکِردی

راسی توبخالِت مون ِ بی خونه نکِردی؟

 

بـِرشـُنده بیدُم نون ِ امیدِخوم ِ سی تو

پـِنجِش نزدی؟ هَمّش ِ بازچونه نکِردی؟

 

خواسُم بکنـُم بُوگل ِ راجونه، نهادی؟

داغ ِ دلم ِ عین ِ سیادونه نکِردی؟

 

بُونِی گـُلـُپی اَواومدم، تامون ِ دیدی

سی نومدن ِ تادم ِ دربونه نکِردی؟

 

ورمو،خوتِ کِرکردی و،بـِینِی چیش ِ باقی

توچَهک وپریک مینلِتِ شُونه نکِردی؟

 

اِی موبزنـُم کـُه نه بگی خوش کلو واوی

تومَحمَدوبدوختوِ دیوونه نکِردی؟

 

برازجان – شهریور 1383

 _______________

معنی واژه های رفتی

بخالتbokhaal-et-= به خیالت

بینیbeyney= مقابل

پاتpaa-t-= باتو

پنج زدنpenj-…=  بادست خمیر یاچیزی را قاطی کردن

پندوpendu-= درهم وبرهم. ریسمانی که سروتهش مشخص نباشد

پوسالهpusaale-= ایجادپوسته

روی چیزی براثرپوسیدگی

چهک وپریکchahkoprik-= صدای شلیک خنده

خهرسهkherese-= فرسوده شده

دونهdune-= دمل

راجونهraajune-= رازیانه- دولتی سیاه دانه آب می رودپای

 رازیانه- ضرب المثل

راسیraasi-= به راستی

سیادونه= سیاه دانه

کرکردنker-…= پنهان کردن

کهkoh-= کوه

گرندgerend-= گره

گلپgolop-= یک دهان پرآب

من ِ mo-ne-ِ= من را

موmo-=  من       

 

 

 


 نوشته شده توسط محمد غلامی در پنج شنبه 95/7/1 و ساعت 7:28 صبح | نظرات دیگران()

پیچیده تـُوخلق ِ عالم گلبُنگِ مجنونی ِ مو

اهل ِ ولاتی ندیدن گردِی پریشونی ِ مو

 

سُخته واَفتـَوگـُلالـُم سی اَورِمَسّی بلالـُم

محتاج ِ ی ِ اَورِغالـُم اِی اَورِبارونی ِ مو

 

موعین ِ خونِی خراوُم تِک می کنـُم بی صحاوُم

اِی گـُل غرِپاتِ بـِتکـَن سی مَحض ِ گِلبونی ِ مو

 

اُمرو،کُ فکری وحالـُم که رفته ازدَس مجالـُم

فـُیده چه دارِ بگروی روزی ری ویرونی ِ مو

 

عمری سررَه نشَسّـُم هِی خـُندم وشعربَسّـُم

گِی نومدی تاشوِشعرسِیل ِ غزل خونی ِ مو

 

گـُم کِردم ِ حال وروزُم بیل تاودردم بسوزُم

می خوام ولات پاک بوینِن کورِپشیمونی ِ مو

 

حیفی رداوی جُهالی موموندم ودسّ ِ خالی

ازنـَوبیومِی نهاترروزی ومهمونی ِ مو

 

دس توری ِ مثل ِ ناریت لـَومثل ِ قاش ِ خیاریت

دِی مُرده واویدُم آخُرسِی بختِ سندونی ِ مو

 

هیچ پَرپَروکی ندیدُم هیچ شاخه ی گـُل نچیدُم

اِلاّ ویادِ توبیدُم اِی دلبرِجونی ِ مو

 

سرکیچه تـُون اِی نمونـُم تـُو ریت نمازی نخونـُم

کافـَرنمی خندِ اُوسو،وای مسلمونی ِ مو

 

یاپـُش سرت یانهاتـُم هرجاکه رفتی موپاتـُم

قضَّوبلات تابگیرِ تـُوتـَرکِ پیشونی ِ مو

 

اِی عشق وخواسَن خراوِ نادونی وبی حساوِ

می خوام تـُودنیابپیچ ِ گـُلبُنگِ نادونی ِ مو

 

برازجان- بهمن 1382

________________

معنی واژه های گلبنگ نادونی

امروomru- = امروز

اورغالow-reghaal-= بارانی که درشیارهای زمین جاری شود

بتکنbetkan-= بتکان

بگرویbegervi-= گریه کنی

بیلbyl-= بگذار

پرپروکparparuk-= پروانه

پوش سرposh-…-= پشت سر

ترک پیشونیtark-e-pishuni-= وسط پیشانی

تک می کنمtek-…-= چکه می کنم

توریturi-= چهره

دی مردهdy-mord-e-= هندوانه ای که قبل ازچیدن،بوته ی آن پژمرده شود

ریتrit-= صورتت

سختهsokht-e-= سوخته

سندونیsenduni-= هندوانه ای که گوشت آن سفت وخراب باشد

صحاوsehaav-= صاحب

غرghar-= غبار

قاش خیارghaash-e-…-= قاچ هندوانه

قضوبلاghazow-belaa-= قضاوبلا

کورپشیمونkur-e-pashimun-= نهایت پشیمانی

گردیgardey= مثل

 گلgol-= یار

گلال= موی سر

گلبونیgel-bun-i-= گل اندود کردن بام خانه برای جلوگیری ازچکه کردن

 

گِیgey-= گاهی


 نوشته شده توسط محمد غلامی در چهارشنبه 95/6/31 و ساعت 11:24 صبح | نظرات دیگران()

هزارسال ِ که حالـُم خراوومِشمورِ

غمی که تـُودلِم ِ عینِ  زخم ِ ناسورِ

 

زمونه سی همه خَش می رِ سی مو، ری وپَس ِ

رسیدهرکی وجِی ، اَسوِما هنی تورِ

 

نترسُم ِ دلِم ِ خَش کـُنُم وحرفِ کسی

که هرگپی بزنن ری حساوُ منظورِ

 

توشکلِ  ظاهرِزون چروِکاسه خشکِ نوین

هزارشوم بخرِ بازهم کـُمِش لـُورِ

 

مباد تادلِ  ناشتا دسِش بسونِ چـِی

چه سیت بگـُم شکرش پاک خلطِ کافورِ

 

وترسِ  پیرسگِ کـَپ سیا کجا بُدُوُم

نشَسّه سی خوش وهرروزآسَکِش دوُرِ

 

نگوکه عرضه نداری، زمونه بدوَلم ِ

دلـُم هنی ورتِ، روزگارناجورِ

 

وهردری بزنـُم تـُو ولات تابَسّه

وهررِچی که برُم تانـُهام تـَنبورِ

 

چه فـُیده دارِ مواِی سینَم ِ کـُنـُم چـِل چاک

دوتادوتایکی ِ، سال ده موِی ِ، زورِ

 

چه تـَهل کـَهنِسِ  بادبلا وچاله ی مو

خـُرِنگِ سرخ دلـُم سی بلازِ مجبورِ

 

برازجان – دی 1382

____________

معنی واؤه های زخم ناسور

آسک دورکردنaasak-dur-… = مشغول دست آس شدن(یک ریزحرف زدن)

اسوماهنی تور= asv-e-maa-hani-tur- هنوز اسب ما رام نشده است

بد ولمbad-valm-= نامساعد

بسونیbosun-i-= بستانی- بگیری

تنبورtanbur-= پشته های کوچک خاک بین دوزمین برای تعیین مرز

چل چاکchel-…-= چاک چاک

رچrech-= راه باریک بین مزارع

ری وپسri-vo-pas-= روبه عقب

زون چروکاسه خشکzown-charv-e-…-= کنایه ازکسی که فقط تعریف بی جاکند

کمkom-= شکم

کهنس kahnes-e-ِ= وزیده

لورlur-= شکمو

مشمورmeshmur-= کسل وبیمارگونه


 نوشته شده توسط محمد غلامی در سه شنبه 95/6/30 و ساعت 7:37 صبح | نظرات دیگران()
   1   2   3   4   5   >>   >
درباره خودم

ادبیات و فرهنگ
محمد غلامی
شعر ، خاطره ، مقاله و...

آمار وبلاگ
بازدید امروز: 13
بازدید دیروز: 105
مجموع بازدیدها: 354382
جستجو در صفحه

لینک دوستان
جمله های طلایی و مطالب گوناگون
لحظه های آبی( سروده های فضل ا... قاسمی)
بنارانه
اندیشه نگار
عصر پادشاهان
جوان ایرانی
جاده های مه آلود
دیباچه
طراحی سایت و تولید نرم افزار تحت وب
ل ن گ هــــــــک ف ش !
وبلاگ شخصی مهندس محی الدین اله دادی
•°•°•دختـــــــــــرونه هـــای خاص مــــــــــــن•°•°•
افســـــــــــونگــــر
بلوچستان
رایحه ی انتظار
پایگاه خبری تحلیلی فرزانگان امیدوار
اقلیم شناسی دربرنامه ریزی محیطی
سایت اطلاع رسانی دکتر رحمت سخنی Dr.Rahmat Sokhani
نغمه ی عاشقی
بهارانه
محمد جهانی
کانون فرهنگی شهدا
پژواک
پارمیدای عاشق
سایت مشاوره بهترین تمبرهای جهان دکترسخنیdr.sokhani stamp
****شهرستان بجنورد****
کلکسیون تمبرخانواده شهید محمدسخنی وجمیله رمضان
+O
سایت طنز و کاریکاتور دکتررحمت سخنی
ما با ولایت زنده ایم
عمو
سلام دوستان عزیزم به وبلاگ جبهه بیداری اسلامی خوش آمدید
طراوت باران
نیمکت آخر
تنهایی......!!!!!!
تعمیرات تخصصی انواع پرینتر لیزری اچ پی HP رنگی و تک رنگ و اسکنر
هستی تنهاااااا.....
►▌ رنگارنگ ▌ ◄
♥نقطه سر قبر♥
.: شهر عشق :.
تراوشات یک ذهن زیبا
پیامنمای جامع
بوی سیب
سایت روستای چشام
نرگس 1
فقط عشقو لانه ها وارید شوند
*×*عاشقانه ای برای تو*×*
رازهای موفقیت زندگی
دوره گرد...طبیب دوار بطبه...
برادران شهید هاشمی
شهداشرمنده ایم _شهرستان بجنورد
به تلخی عسل
عشق
@@@باران@@@
دریایی از غم
غدیریه
ऌ عاشق بی معشوق ऌ
گروه اینترنتی جرقه ایرانی
.:مطالب جدید18+ :.
غزل باران
wanted
آتیه سازان اهواز
دُرُخـــــــــــــــــــــــش
رویابین
اهلبیت (ع)،کشتی نجات ما...
کنیز مادر
نوری چایی_بیجار
روان شناسی * 心理学 * psychology
صاعقه
تینا!!!!
مهربانی
خیارج سرای من است
شَبـَــــــــــــــکَة المِشـــــــــــــکاة الإسلامیــــــــــة
مشق عشق ناز
سکوت پرسروصدا
دخترونه
ماه مهربان من
خودم وخودش

آشنایی با زبان تات
دلنوشته های یه عاشق!
علم نانو در زندگی
جامع ترین وبلاگ خبری
مهندسی پیوند ارتباط داده ها ICT - DCL
شایگان♥®♥
خواندنی های ایران جهان
احساس ابری
حرف های نگفته دلهای شکسته بارانی از غم
چیزهای جالب
متن ترانه ماندگارترین آهنگ های ایرانی
☻☺♫♪ دو دخـــــــتـــر ♣ ♠
به بهترین وبلاگ سرگرمی خوش امدید
جـــــــــــوکـ فــــــــــا
افسانه ی دونگ یی
محمدملکی
دوستانه
جوک و خنده
$عسل، شیرینی قلبها$
fazestan
زادگاهم بنارآبشیرین را دوست میدارم
قلب خــــــــــــاکی نوجوونی
Love
جزیره صداها
معماری
ساعت شنی
سایت گوناگون دکتر رحمت سخنی Dr.Rahmat Sokhani
طب پزشکی قانونی دکتر رحمت سخنی Dr.Rahmat Sokhani
طب سالمندان دکتررحمت سخنی Dr.Rahmat Sokhani
طب اورژانس دکتر رحمت سخنی Dr.Rahmat Sokhani
داستانهای واقعی روابط عمومی Dr.Rahmat Sokhani
لوگوی دوستان
پیوندهای روزانه
خبر نامه