سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
جمکرانی شویم
 
کم ترین چیزی که در آخر الزمان یافت می شود، برادر قابل اعتماد است، یا درهمی از حلال . [رسول خدا صلی الله علیه و آله]
 
امروز: سه شنبه 95 مهر 6

کفتاراوم ِ تـُولاله واُفتا تـُوخیارَل

ما مَج گیرمو نومده کِردش یولا هَل

 

بازمازه ی لیتِ مو وباز گـَل گل ِپرتـُوک

 دُکشاخوکوارآویده  خَردنم ِ مُروکـَل

 

ای عقروِ یاگـُنج ِ که واویده دچارُم

هرچیّ ِ دسِش کِردِم ِ خُم لارم ِ کـَل کـَل

 

واویده هوا اوری وشوتیتِ مثِ نیل

انداختی ِ خوت برق وبلیک تـُودل ِ اورَل

 

هِی بَرچ می زنی تودل ِ ما بـِخترِاَفتو

هرچی که بخوان دیدِ سیَه ری توبدِن پَل

 

نوم ِ تو وَرُم عین ِ نواتِ توبرازگون

شعرِتومثِ بُنگِ خروس ِ سی ولاتـَل

 

بنار-اسفند 1379

 _________________

معنی واژه های کفتار

افتاتوخیارلoftaa-tu-khiyaar-al-= مشغول خورد هندوانه ها شد

اوریowr-i-= ابری

برچbarch-= درخشش

برق وبلیکbargh-o-belik= برق زدن پیاپی درابر

پرتوکpertuk= حشره ای موذی وبسیارریز

پل دادنpal…-= یله کردن

تیتtit-= یک رنگ

دکشاdo-kshaa-= دوباره

شوshow-= شب

کل کلkal-kal-= تکه تکه

کوار-kowaar= ابری

کولkul-= شانه

گل گلgal-gal= دسته دسته

گنجgonj-= زنبور

لاله laale-= مزرعه ی  هندوانه

لیتlit= لخت

مازه =maazeکمر

مروکmoruk-= پشه

واویدهvaavide- = شده

ورمvarom- = نزدم- پیشم

ولاتل velaat-al-= روستاها

هل hal-= طرف         

 

 


 نوشته شده توسط محمد غلامی در یکشنبه 95/7/4 و ساعت 5:14 عصر | نظرات دیگران()

رفتی وبخالِت مون ِ دیوونه نکِردی؟

خُونِی دلم ِ یـِسّره ویرونه نکِردی؟

 

راسی توندیدی چق ِ پات پاکـُم وراسُم؟

طعنه نزدی؟ جیگرم ِ دونه نکِردی ؟

 

بندی که نه پندوبی،نه گِی خهرسه ویمی

پوساله، گرندی ،مثِ دندونه نکِردی؟

 

ورموکه رسیدی خوتِ گِی صاو،نکِردی

راسی توبخالِت مون ِ بی خونه نکِردی؟

 

بـِرشـُنده بیدُم نون ِ امیدِخوم ِ سی تو

پـِنجِش نزدی؟ هَمّش ِ بازچونه نکِردی؟

 

خواسُم بکنـُم بُوگل ِ راجونه، نهادی؟

داغ ِ دلم ِ عین ِ سیادونه نکِردی؟

 

بُونِی گـُلـُپی اَواومدم، تامون ِ دیدی

سی نومدن ِ تادم ِ دربونه نکِردی؟

 

ورمو،خوتِ کِرکردی و،بـِینِی چیش ِ باقی

توچَهک وپریک مینلِتِ شُونه نکِردی؟

 

اِی موبزنـُم کـُه نه بگی خوش کلو واوی

تومَحمَدوبدوختوِ دیوونه نکِردی؟

 

برازجان – شهریور 1383

 _______________

معنی واژه های رفتی

بخالتbokhaal-et-= به خیالت

بینیbeyney= مقابل

پاتpaa-t-= باتو

پنج زدنpenj-…=  بادست خمیر یاچیزی را قاطی کردن

پندوpendu-= درهم وبرهم. ریسمانی که سروتهش مشخص نباشد

پوسالهpusaale-= ایجادپوسته

روی چیزی براثرپوسیدگی

چهک وپریکchahkoprik-= صدای شلیک خنده

خهرسهkherese-= فرسوده شده

دونهdune-= دمل

راجونهraajune-= رازیانه- دولتی سیاه دانه آب می رودپای

 رازیانه- ضرب المثل

راسیraasi-= به راستی

سیادونه= سیاه دانه

کرکردنker-…= پنهان کردن

کهkoh-= کوه

گرندgerend-= گره

گلپgolop-= یک دهان پرآب

من ِ mo-ne-ِ= من را

موmo-=  من       

 

 

 


 نوشته شده توسط محمد غلامی در پنج شنبه 95/7/1 و ساعت 7:28 صبح | نظرات دیگران()

پیچیده تـُوخلق ِ عالم گلبُنگِ مجنونی ِ مو

اهل ِ ولاتی ندیدن گردِی پریشونی ِ مو

 

سُخته واَفتـَوگـُلالـُم سی اَورِمَسّی بلالـُم

محتاج ِ ی ِ اَورِغالـُم اِی اَورِبارونی ِ مو

 

موعین ِ خونِی خراوُم تِک می کنـُم بی صحاوُم

اِی گـُل غرِپاتِ بـِتکـَن سی مَحض ِ گِلبونی ِ مو

 

اُمرو،کُ فکری وحالـُم که رفته ازدَس مجالـُم

فـُیده چه دارِ بگروی روزی ری ویرونی ِ مو

 

عمری سررَه نشَسّـُم هِی خـُندم وشعربَسّـُم

گِی نومدی تاشوِشعرسِیل ِ غزل خونی ِ مو

 

گـُم کِردم ِ حال وروزُم بیل تاودردم بسوزُم

می خوام ولات پاک بوینِن کورِپشیمونی ِ مو

 

حیفی رداوی جُهالی موموندم ودسّ ِ خالی

ازنـَوبیومِی نهاترروزی ومهمونی ِ مو

 

دس توری ِ مثل ِ ناریت لـَومثل ِ قاش ِ خیاریت

دِی مُرده واویدُم آخُرسِی بختِ سندونی ِ مو

 

هیچ پَرپَروکی ندیدُم هیچ شاخه ی گـُل نچیدُم

اِلاّ ویادِ توبیدُم اِی دلبرِجونی ِ مو

 

سرکیچه تـُون اِی نمونـُم تـُو ریت نمازی نخونـُم

کافـَرنمی خندِ اُوسو،وای مسلمونی ِ مو

 

یاپـُش سرت یانهاتـُم هرجاکه رفتی موپاتـُم

قضَّوبلات تابگیرِ تـُوتـَرکِ پیشونی ِ مو

 

اِی عشق وخواسَن خراوِ نادونی وبی حساوِ

می خوام تـُودنیابپیچ ِ گـُلبُنگِ نادونی ِ مو

 

برازجان- بهمن 1382

________________

معنی واژه های گلبنگ نادونی

امروomru- = امروز

اورغالow-reghaal-= بارانی که درشیارهای زمین جاری شود

بتکنbetkan-= بتکان

بگرویbegervi-= گریه کنی

بیلbyl-= بگذار

پرپروکparparuk-= پروانه

پوش سرposh-…-= پشت سر

ترک پیشونیtark-e-pishuni-= وسط پیشانی

تک می کنمtek-…-= چکه می کنم

توریturi-= چهره

دی مردهdy-mord-e-= هندوانه ای که قبل ازچیدن،بوته ی آن پژمرده شود

ریتrit-= صورتت

سختهsokht-e-= سوخته

سندونیsenduni-= هندوانه ای که گوشت آن سفت وخراب باشد

صحاوsehaav-= صاحب

غرghar-= غبار

قاش خیارghaash-e-…-= قاچ هندوانه

قضوبلاghazow-belaa-= قضاوبلا

کورپشیمونkur-e-pashimun-= نهایت پشیمانی

گردیgardey= مثل

 گلgol-= یار

گلال= موی سر

گلبونیgel-bun-i-= گل اندود کردن بام خانه برای جلوگیری ازچکه کردن

 

گِیgey-= گاهی


 نوشته شده توسط محمد غلامی در چهارشنبه 95/6/31 و ساعت 11:24 صبح | نظرات دیگران()

هزارسال ِ که حالـُم خراوومِشمورِ

غمی که تـُودلِم ِ عینِ  زخم ِ ناسورِ

 

زمونه سی همه خَش می رِ سی مو، ری وپَس ِ

رسیدهرکی وجِی ، اَسوِما هنی تورِ

 

نترسُم ِ دلِم ِ خَش کـُنُم وحرفِ کسی

که هرگپی بزنن ری حساوُ منظورِ

 

توشکلِ  ظاهرِزون چروِکاسه خشکِ نوین

هزارشوم بخرِ بازهم کـُمِش لـُورِ

 

مباد تادلِ  ناشتا دسِش بسونِ چـِی

چه سیت بگـُم شکرش پاک خلطِ کافورِ

 

وترسِ  پیرسگِ کـَپ سیا کجا بُدُوُم

نشَسّه سی خوش وهرروزآسَکِش دوُرِ

 

نگوکه عرضه نداری، زمونه بدوَلم ِ

دلـُم هنی ورتِ، روزگارناجورِ

 

وهردری بزنـُم تـُو ولات تابَسّه

وهررِچی که برُم تانـُهام تـَنبورِ

 

چه فـُیده دارِ مواِی سینَم ِ کـُنـُم چـِل چاک

دوتادوتایکی ِ، سال ده موِی ِ، زورِ

 

چه تـَهل کـَهنِسِ  بادبلا وچاله ی مو

خـُرِنگِ سرخ دلـُم سی بلازِ مجبورِ

 

برازجان – دی 1382

____________

معنی واؤه های زخم ناسور

آسک دورکردنaasak-dur-… = مشغول دست آس شدن(یک ریزحرف زدن)

اسوماهنی تور= asv-e-maa-hani-tur- هنوز اسب ما رام نشده است

بد ولمbad-valm-= نامساعد

بسونیbosun-i-= بستانی- بگیری

تنبورtanbur-= پشته های کوچک خاک بین دوزمین برای تعیین مرز

چل چاکchel-…-= چاک چاک

رچrech-= راه باریک بین مزارع

ری وپسri-vo-pas-= روبه عقب

زون چروکاسه خشکzown-charv-e-…-= کنایه ازکسی که فقط تعریف بی جاکند

کمkom-= شکم

کهنس kahnes-e-ِ= وزیده

لورlur-= شکمو

مشمورmeshmur-= کسل وبیمارگونه


 نوشته شده توسط محمد غلامی در سه شنبه 95/6/30 و ساعت 7:37 صبح | نظرات دیگران()

امّید، وُای زندِی، دون ِ عدسی نیسی

پُی اِشکِسه بُن چَهیُم ،فریادرسی نیسی

 

تـُوهُی کمک وناله، پَل می خر ِ ریم، کاله

سرکِردُم ِ هَوگاله، انگارکسی نیسی

 

سِی حالم وسِی رنگـُم ! سِی هردوپُی ِ لنگـُم

مِی خر،زدن ِ تـَنگـُم ،ره پیش وپسی نیسی

 

رفتـُم تـُوخِشَم دوولا، دوسی بکنـُم پیدا

تاآدمِ  خـُو،مث نا، هم، واکه هسی ، نیسی

 

دُوسَل همه لورفتِن، مِی جومه، تـُواَورفتن

پُی منقل وخَو  رفتن ،دورُم نفسِی نیسی

 

گرگ سینه سپرکِرده ،سگ گلـّه ی درکِرده

خوش کـُردکِ  بَرکِرده ،بَهقِی تـُوخَسی نیسی

 

نه پازن ونه تیشتر، نه گلـّه مثِ  ناتر

رُفتِن همش ِ ازپَر، ی ِ میش ِ لسی نیسی

برازجان- مهر1382

________________

معنی واژه های زنده ی

بهقه baghe = صدای بز

پازن paazan= بزنر

پل می خرpal-mi-khare= سرازیرمی شود

تنگ tang= ریسمانی که باآن، جل رابه خرمحکم می کنند

 تیشترtishtar= بزغاله ی جوان ماده

خس khas= آغل

دوسی  dusi= دوستی

دولاdovolaa = دوباره

دون عدسیdun-e-…=به اندازه ی دانه ی عدس

رُفتن roften= بردند

ریم rim = رویم

زندی zendey= زندگی

سرکردمه sar-kerd-eme= شروع کرده ام

سی sey= نگاه کن

کاله kaale = کلوخ بزرگ

کردک kordak=  پالتومانندی نمدین که چوپانان درزمستان می پوشند

لس las= سست

مث نا mes-naa= مثل قبل

می جومه تواو... mey-jume-tu-ow…= مثل پیراهن کد آب کوتاه می شود...

هوگاله how-gaale= دادوفریاد

ی ye= یک          

 

 


 نوشته شده توسط محمد غلامی در دوشنبه 95/6/29 و ساعت 6:46 صبح | نظرات دیگران()
   1   2   3   4   5   >>   >
درباره خودم

ادبیات و فرهنگ
محمد غلامی
شعر - خاطره - مقالات- مصاحبه و...

آمار وبلاگ
بازدید امروز: 130
بازدید دیروز: 126
مجموع بازدیدها: 143217
جستجو در صفحه

لینک دوستان
پایگاه خبری تحلیلی فرزانگان امیدوار
بنارانه
جاده های مه آلود
عصر پادشاهان
+O
لحظه های آبی( سروده های فضل ا... قاسمی)
نیمکت آخر
پژواک
محمد جهانی
تنهایی......!!!!!!
نرگس 1
♥نقطه سر قبر♥
►▌ رنگارنگ ▌ ◄
*×*عاشقانه ای برای تو*×*
****شهرستان بجنورد****
رازهای موفقیت زندگی
دوره گرد...طبیب دوار بطبه...
ل ن گ هــــــــک ف ش !
فقط عشقو لانه ها وارید شوند
بلوچستان
نغمه ی عاشقی
افســـــــــــونگــــر
برادران شهید هاشمی
شهداشرمنده ایم _شهرستان بجنورد
به تلخی عسل
عشق
عمو
@@@باران@@@
تراوشات یک ذهن زیبا
دریایی از غم
وبلاگ شخصی مهندس محی الدین اله دادی
غدیریه
ऌ عاشق بی معشوق ऌ
پیامنمای جامع
ما با ولایت زنده ایم
گروه اینترنتی جرقه ایرانی
بوی سیب
.:مطالب جدید18+ :.
غزل باران
wanted
آتیه سازان اهواز
.: شهر عشق :.
دُرُخـــــــــــــــــــــــش
رویابین
کانون فرهنگی شهدا
تعمیرات تخصصی انواع پرینتر لیزری اچ پی HP رنگی و تک رنگ و اسکنر
اهلبیت (ع)،کشتی نجات ما...
کنیز مادر
نوری چایی_بیجار
روان شناسی * 心理学 * psychology
سایت روستای چشام
صاعقه
تینا!!!!
مهربانی
خیارج سرای من است
شَبـَــــــــــــــکَة المِشـــــــــــــکاة الإسلامیــــــــــة
مشق عشق ناز
سکوت پرسروصدا
دخترونه
ماه مهربان من
خودم وخودش

هستی تنهاااااا.....
آشنایی با زبان تات
دلنوشته های یه عاشق!
علم نانو در زندگی
جامع ترین وبلاگ خبری
مهندسی پیوند ارتباط داده ها ICT - DCL
شایگان♥®♥
خواندنی های ایران جهان
احساس ابری
حرف های نگفته دلهای شکسته بارانی از غم
چیزهای جالب
متن ترانه ماندگارترین آهنگ های ایرانی
☻☺♫♪ دو دخـــــــتـــر ♣ ♠
جوان ایرانی
به بهترین وبلاگ سرگرمی خوش امدید
جـــــــــــوکـ فــــــــــا
افسانه ی دونگ یی
محمدملکی
دوستانه
جوک و خنده
$عسل، شیرینی قلبها$
fazestan
زادگاهم بنارآبشیرین را دوست میدارم
قلب خــــــــــــاکی نوجوونی
Love
جزیره صداها
معماری
طراوت باران
ساعت شنی
لوگوی دوستان
پیوندهای روزانه
خبر نامه